Images of a Fading World in Prague

— English version below — 

Obrázky mizejícího světa

Výstava je dalším českým zastavením dvojice Andreje Haršányho a Tomáše Žemly po výstavách v Galerii Vltavín v Praze a Galerii Art v Chrudimi.
Oba autoři i tentokrát představují spíše menší práce a i tentokrát se jedná samozřejmě o nová díla. Andrej navazuje na své předešlé kamenné figury a Tomáš přináší dvě nové série: jednak Obrázky mizejícího světa, po kterých je výstava pojmenovaná, onak geometrické abstrakce, přičemž některé z nich zpracovává na stará prostěradla.
Ústředním tématem výstavy je vzpomínka. Oba autoři totiž přistupují k umění s důrazem na jeho schopnost uchovávat, ať už se jedná o uchovávání nejrůznějších pocitů nebo rysů doby, ve které dané umění vzniklo. Když se pak divák na základě Andrejových a Tomášových děl rozpomene třeba na nějakou osobu, cestu, etapu svého života, je to pro oba autory tou největší poctou.
V Andrejových sochách nalezneme vícero zpracování vzpomínky. Jeho figurální sochy často vypráví o různých setkáních. Atmosféru okamžiku stvrzují nejen gesta, ve kterých jsou zachyceny jednotlivé končetiny vysochaných aktérů, ale i zapracovaný kámen, který může symbolizovat jakousi důležitost, nezapomenutelnost dané události. A plný vzpomínek je pak i kámen samotný, neboť naleznout v krajině ten pravý Andrejovi často zabere nějaký ten čas.
V případě Tomáše je práce se vzpomínkou patrná v úctě ke slovenskému venkovu. Nejdříve to jsou stará prostěradla, která si pamatuje např. na venkovních prádelních šňůrách. Tomáš nalezl vhodný technologický způsob, jak je recyklovat coby povrch pro malbu, takže teď může ve svých obrazech prostěradla využívat jako podklad včetně jejich barevností a vzorů. A ke vzpomínce se vztahují i nejrůznější záznamy fragmentů slovenské krajiny. V této krajině Tomáš totiž sleduje přesně ty momenty, jenž jsou buď sezónní nebo už pozapomenuté, přestože je v krajině donedávna považoval za zcela běžné. Tomášovy obrazy pak jsou ideální možností na takovou krajinu zavzpomínat. Obrazy jsou navíc malované čárkovanou technikou, jejímž rysem je rozvibrování námětu. To propůjčuje zobrazené krajině roztroušenost, až se nám podobně jako jakékoli naše vzpomínky neustále bez jasných kontur zjevuje a zase vytrácí.
Výstava Obrázky mizejícího světa je tedy vyprávěním o krajině ne v přísně vizuální rovině, ale spíše v té vzpomínkové, zážitkové, emoční. Vystavená díla mohou asociovat místa, po kterých v naší paměti zbývá už jen pár kontur a též nám mohou osvěžit různé důležité okamžiky, kterých jsme byli svědky. A i když se tu bavíme o krajině našich sousedů, možná zjistíme, že jejich krajina se od té naší zas až tolik neliší.

Jan Čejka

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1

Images of a Fading World in Prague
Images of a Fading World in Prague
Images of a Fading World in Prague

After their earlier exhibitions in the Vltavín Gallery in Prague and the Galerie Art in Chrudim, Andrej Haršány and Tomáš Žemla return to Czechia again.

Both authors once again present their smaller artworks, all of them new from their workshops. Andrej continues with the stone figures, while Tomáš brings two new series: Images of a Fading World, which lent its name to the entire exhibition, and then geometric abstractions, some of them applied on old bed linen.

The exhibition’s leading theme is memory. Both authors approach their art with a focus on its preservation ability — to preserve feelings or characteristics of the time when the artwork was created. There is no greater honour for the two artists than their works inspiring the viewers to remember a person, a road they once went down or a particular moment in their lives.

Andrej’s sculptures offer several approaches to memories. His figures often tell stories of various encounters. The atmosphere of the moment can be found in the gestures of the figures, but also the incorporated stone that may symbolise the importance of an unforgettable event that it refers to. The stone itself is full of memories. It often takes a lot of time for Andrej to find the right one for his statue in nature.

Tomáš’s work with memory betrays his ever-present respect for the Slovak countryside. He uses the old bed linen he remembers hanging out to dry outside in village courtyards. Tomáš has found a fitting technology to recycle them as a surface for painting, which now allows him to use the bedlinen as a background, complete with their own colours and patterns. Memories are also preserved in the various records of fragments of the Slovak landscape. In that landscape, Tomáš follows the moments that are either seasonal or that have been forgotten, even though they used to be a rather common part of the landscape in his view until recently.  Tomáš’s pictures present an ideal opportunity to recall the images of such landscapes. The pictures are, moreover, done with his characteristic technique of tiny lines, which makes the images vibrate. That lends the landscape a certain fragmentation, making it appear and disappear just like the memories in our minds.

The exhibition Images of a Fading World is a story of a country not just on the strictly visual level, but rather on the level of memories, experiences, and emotions. The exhibited artworks may recall places that only remain in a few contours in our memory and they may refresh various important moments that we have witnessed in our earlier lives. And even though as Czechs we are talking about the landscape in our neighbouring country, we may find that, at the end of the day, that country is not that different from ours.

Jan Čejka
Galerie Jan Čejka

Images of a Fading World in Prague
Images of a Fading World in Prague