Paintings displayed at Art Prague fair

My works are on display at Art Prague 2020. I have earned a prominent place at the fair last year, when I received the Art Prague Young Award 2019. 

Gallerist Jan Čejka about the works of Tomáš Žemla

I have met Tomáš about four years ago, when I have accidentally laid my eyes on his works at an exhibition. I was immediately impressed by his technique using layered tiny lines, which he calls čiarkovanie. It requires enormous amount of time, concentration, and back and neck pain. We have exchanged a few e-mails and I set off to visit him at his home in Špačince.

I was glad to have made the decision. Tomáš proved to have qualities that every successful artist should have. They may seem trivial, but they are definitely not a matter of course among young artists. I believe that in order for an artist to be successful, they need to create continually, be critical towards self, and be able to accept criticism from others, as well as keep on learning and continue looking for and not wasting opportunities.

Tomáš has thus focused on his work. In his atelier, I have seen paintings of all sizes, along with a stunning amount of various diverse prints.

I have understood that his creative scope is extraordinary and allows him to take part in a variety of world biennials or several exhibitions simultaneously. He even actively seeks them himself.

One thing is his persistent enthusiasm for his work, another thing is what allows him to work this way in the long run. I believe it is his need for order. The tiny lines of his technique both in painting and etching suggest that, but in my opinion it is important to look beyond the lines – to see Tomáš’ childhood and the landscape that surrounds him. He comes from an agricultural family and that, along with the arable land all around him, promoted his discipline and systematic approach.

These are some very important attributes defining our cooperation. I am a person who likes to improvise and does not mind letting things go into crisis scenarios. That is where the best ideas come to me. I tend to be the opposite of Tomáš when it comes to organisation, and we definitely often go onto each other’s nerves. But at the same time we complement and enrich each other, and we both know which one of us needs to step in in different situations.

That was the case with the current Art Prague fair. We had agreed on the exhibition concept of the large-format Night Fields, to install them as a sort of a chapel, to follow the example of the black one of Mark Rothko, a favourite of Tomáš.

Yet when we saw the spaces live, we needed to quickly reassess our plan, the room being way too narrow and could not provide the appropriate distance for the best viewing of the large canvases.

Paradoxically, it has helped us. We have lost the effect of surrounding the viewer with thousands of tiny lines, darkness and the sacred feelings of a chapel. Instead, Tomáš was able to show several of his faces, a welcome step for visitors who have already gotten to know Tomáš at last year’s edition of the fair. In the end, we exhibited just part of the large night fields, adding a complete series of gardens – small, realistic formats of very varied colours.

Both showcase Tomáš’s attempts at tiny lines. He has been developing this technique for over seven years now, and he realises he needs to keep on searching for new aspects in it. It is a technique that easily grabs people’s attention, but if the viewer fails to look for something more in Tomáš’s works, the lines will become obvious and the paintings could easily bore them. That is why Tomáš currently experiments with backgrounds, a sort of underpinning. He also changes the motives, stripping them of their firm contours using the tiny lines technique.

Tomáš’s works that I am presenting at Art Prague this year make it clear to me that he is really managing to open many new creative paths. Thanks to the more sophisticated backgrounds, his canvases bring new optical effects – sometimes appearing as if embroidered, another time being very true to the nature, sometimes to the point that the mist that is setting on the picture appears to be real.

Tomáš has taken a step away from abstract painting, even though it goes so very well with his tiny lines. But in this new dimension, he allows us to explore the extent to which the line is the basic element to construct various objects, or even to express their colour, matter, and other attributes.

I am now curious to see what Tomáš has been preparing for my gallery – he has been keeping it secret from me so far. And I wish for the coming years to bring us many exhibition opportunities.

Jan Čejka

Tomáš Žemla pohledem Jana Čejky

S Tomášem jsem se seznámil asi před 4 lety, když jsem čirou náhodou shlédl jeho díla na jedné výstavě. Jako mnohé, i mě tehdy okamžitě oslovila jeho čiarkovací technika, za kterou stojí ohromné množství času, koncentrace a bolesti zad a krku. Po výměně několika e-mailů jsem se tedy vydal za ním do vesnice Špačince.

A byl jsem rád, že jsem se tak rozhodl. Tomáš má totiž pro mě vlastnosti, které by měl mít každý úspěšný umělec. Možná znějí až triviálně, ale mezi mladými umělci rozhodně nejsou samozřejmostí. Myslím si, že aby umělec byl úspěšný, měl by neustále tvořit, přistupovat k sobě kriticky a umět přijímat kritiku druhých, vzdělávat se a neustále hledat a neopovrhovat příležitostmi. U Tomáše to pak platí o to víc, jelikož začínal mimo umělecký kolektiv. 

Tomáš se tedy do své tvorby opřel. V ateliéru jsem neviděl jenom malá plátna nebo naopak velké formáty, protože by jiné neuměl. Naopak mi ukazoval obrazy všech velikostí, ba co víc, náleželo k nim i ohromné množství různorodých propracovaných grafik. Tvůrčí rozsah, který Tomáš má, jak jsem pochopil, je tedy mimořádný a umožňuje mu se zúčastnit nejrůznějších světových bienále nebo mnoha výstav najednou, které si i sám někdy aktivně vyhledává.

To že si drží takový zápal je jedna věc, ale druhou věcí je, díky čemu vůbec dokáže takto dlouhodobě fungovat. Myslím si, že za tím stojí potřeba řádu. Už tomu trochu napovídají právě ty čiarky ať už v plátnech nebo leptech, ale myslím si, že je důležité se podívat za ně – na Tomášovo dětství a na krajinu, která ho obklopuje. Je to totiž zemědělská rodina a zemědělská krajina, co mu vnukly takovou disciplínu a systematičnost.

Pro naši vzájemnou spolupráci jsou to potom moc potřebné rysy. Jsem člověkem, který rád improvizuje a klidně nechává zajít věci až do krizových scénářů. Tam se mi rodí ty nejlepší nápady. Jsem v organizaci vlastně mnohdy až Tomášovým opakem a určitě si mnohdy i pijeme krev. Avšak zároveň se dokážeme vzájemně obohatit, doplnit a oba víme, kdo kdy má z nás dvou převzít otěže.

Jinak tomu ani nebylo na současném veletrhu Art Prague. Dopředu jsme měli společně domluvenou výstavní koncepci z velkých formátů Nočních polí, které měly vytvářet jakousi kapli po vzoru té černé od Tomášem oblíbeného Marka Rothka. Když jsme ale viděli prostory naživo, museli jsme plán nakonec urychleně přehodnotit, jelikož místnost byla na vhodný odstup k velkým plátnům až příliš uzoučká.

Avšak paradoxně nám to, myslím si, pomohlo. Sice jsme přišli o efekt obklopení tisíci čiarek, tmou a o sakrálností kaple, ovšem namísto toho Tomáš mohl ukázat více svých tváří, což pro mnohé návštěvníky, které Tomáše již znají z minulého ročníku, je vítaným krokem. Nakonec jsme tedy vystavily jen část velkých nočních polí a k nim připojili ucelenou sérii zahrad – malých, realistických a velmi barevně rozmanitých formátů. 

V obojím jsou pak k nalezení nové Tomášovy pokusy s čiarkováním. Tomáš techniku rozvíjí již přes 7 let a uvědomuje si, že v ní musí nalézat nová východiska. Čiarkování totiž snadno zaujme, ale pokud divák nebude v Tomášových obrazech hledat nic dalšího, čiarky se pro něho stanou samozřejmostí a obrazy jej poměrně rychle omrzí. Proto v současnosti Tomáš experimentuje s podklady, které najdeme v jeho obrazech coby podmalbu a mění i náměty, kterým pomocí čiarek odebírá pevné tvary.

A z toho co na Art Prague letos od Tomáše prezentuji, mohu usoudit, že se mu skutečně daří otevřít mnoho nových tvůrčích cest. Díky sofistikovanějším podkladům nabízí jeho plátna nové optické efekty – někdy působí jako vyšívané, jindy zas ještě věrohodněji napodobují přírodu, až u jednoho z  nich můžeme mít pocit, že se v něm dokonce vznáší opravdová mlha. A díky tomu, že se Tomáš oddálil od abstrakce, která mimochodem jeho čiarkam neskutečně svědčí, můžeme zkoumat, do jaké míry je čiarka  praprvkem pro konstruování různých předmětů, případně pro vyjádření jejich barvy, hmoty a dalších rysů.

Ostatně už teď jsem zvědavý, co že to Tomáš chystá do mé galerie – zatím mi to tají. A obecně si přeji, aby nám další roky nabídly dostatek výstavních příležitostí.

Jan Čejka